സൗജന്യ പിഎസ്‌സി പരിശീലനം


ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് പിഎസ്സി പരീശിലനം നല്‍കുന്നു. ബിരുദതലത്തില്‍ 50% മാര്‍ക്കോടെ വിജയിച്ച മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ മക്കള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് ഒരു തവണ മാത്രമേ ആനുകൂല്യത്തിന് അര്‍ഹതയുള്ളു. ജില്ലാ ഫിഷറീസ് ഓഫീസില്‍ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷാ ഫോറം ജൂലൈ 29ന് മുമ്പായി ഫിഷറീസ് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് ഫിഷറീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. ഫോണ്‍ : 0468 2 967 720


അഭിപ്രായങ്ങള്‍