ഹർനാസ് സന്ധു: 21 വർഷത്തിനുശേഷം വിശ്വസുന്ദരി കിരീടം ഇന്ത്യയിലേക്ക്,Harnaaz Kaur Sandhu

മിസ് യൂണിവേഴ്സ് 2021 ന്റെ 70-ാമത് പതിപ്പ് 2021 ഡിസംബർ 12-ന് ഇസ്രായേലിലെ എയ്‌ലാറ്റിൽ നടന്നു– ഹർനാസ് സന്ധു വിശ്വസുന്ദരി .

അഭിപ്രായങ്ങള്‍