ചികിത്സ നമ്മുടെ വിരല്‍തുമ്പില്‍, ഇതെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം

ചികിത്സയും ഓക്സിജനും കിട്ടാതെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മരണങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഏകോപന സംവിധാനവുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്-

ഇത് ഉറപ്പായും ഏവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം-
അഭിപ്രായങ്ങള്‍