കോട്ടയം കിംസിൽ 18 കഴിഞ്ഞവർക്ക് വാസിനേഷൻ,

കോട്ടയം കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ 18 വയസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് വാക്സിനേഷൻ. കോവിഷിൽഡ് ആണ് നൽകുന്നത്.

Kottayam Kim's vaccination

അഭിപ്രായങ്ങള്‍