സുമംഗല എന്ന ലീലാ നമ്പൂതിരിപ്പാട് വിടവാങ്ങി...പ്രണാമം

 


മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത ബാലസാഹിത്യകാരിയായിരുന്നു സുമംഗല എന്ന ലീലാ നമ്പൂതിരിപ്പാട് വിടവാങ്ങി

അഭിപ്രായങ്ങള്‍