കുമ്പളം ടോൾ പ്ലാസ, പുതിയ നിരക്കുകൾ

കേരള സംസ്ഥാന ദേശീയ പാത 66 , 1-4-2021 മുതലുള്ള നിരക്ക് ingane- 

അഭിപ്രായങ്ങള്‍