പോസ്റ്റുകള്‍

ഒടിയൻ– രാവിരുട്ടിന്റെ രാജാവ്– നമ്മുടെ മാത്രം സങ്കൽപ്പ കഥയല്ല!–odiyan mohanlal

കോട്ടയത്ത് ടൂറ് പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങൾ–kottayam tour

ദ സ്ക്രീം- രഹസ്യങ്ങളുറങ്ങുന്ന ചിത്രം– ദ സ്ക്രീം- രഹസ്യങ്ങളുറങ്ങുന്ന ചിത്രം

ശുക്രന് ഒരു നാൾ രാജയോഗമായിരുന്നു- Venus is the second planet From The sun

ആരാണീ സൂപ്പർമാൻ–Who is Superman